Friday, 17 August 2012

Ông Giuse ở bị bán

Ông Giuse là con bà rakel và tổ phụ gia-cóp, ông đươc cha yêu mến, vì những giấc mộng của Giuse mà anh em ong sinh lòng ghe ghét ông. họ đa tìm cách giết ông, nhưng vì sư can ngăn của anh cả, thoát chết nhưng bị bán sang ai cập. nhờ tài năng, Giuse bắt đầu thang tiến ơ ai cập


No comments:

Post a Comment